Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczne Przedszkole Nr 3 "Skrzat"

Rekrutacja

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych  w publicznych szkołach podstawowych  na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się w Mieście Ząbki  w terminie od 2 kwietnia do 12 kwietnia 2024 r.

 

W dniu 2 kwietnia 2024 roku o godz. 13.00 pod adresem:

zabki.formico.pl
zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych         w szkołach podstawowych. Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka (logując się numerem PESEL dziecka) i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Burmistrz Miasta Ząbki w § 1 Zarządzenia Nr 0050.11.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 stycznia 2024 r., ustalił  terminy postępowania  rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów,  na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki, co obrazuje poniżej Tabela     nr 1.

 

Lp.

 

 

Etapy postępowania rekrutacyjnego

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego

 

1.

 

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

 

od 25 marca 2024 r.

od godz. 12.00

do 29 marca 2024 r.

do godz. 16.00

------------------------------

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, w tym terminy składania dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym.

od 2 kwietnia 2024 r.

od godz. 13.00

do 12 kwietnia 2024 r.

do godz. 16.00

od 1 sierpnia 2024 r.

od godz. 13.00

do 9 sierpnia 2024 r.

do godz. 16.00

3.

Podanie wyników postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22 kwietnia 2024 r.

o godz. 15.00

16 sierpnia 2024 r.

o godz. 15.00

4.

Złożenie potwierdzenia woli zapisania dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, do których dziecko zostało zakwalifikowane, w formie pisemnego oświadczenia.

od 23 kwietnia 2024 r.

od godz. 10.00

do 26 kwietnia 2024 r.

do godz. 12.00

 

od 19 sierpnia  2024 r. od godz. 13.00

do 22 sierpnia 2024 r.

do godz. 16.00

 

5.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

10 maja 2024 r.

o godz. 15.00

27 sierpnia 2024 r.

o godz. 15.00

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli nie biorą udziału dzieci, które już     w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczają do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej. Rodzice/prawni opiekunowie takich dzieci składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2024/2025 w swojej placówce – zgodnie z art.153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 

W postępowaniu  rekrutacyjnym do publicznych  przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 brane są  pod uwagę :

 • kryteria  określone w  art. 131 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe- tzw. kryteria ustawowe, które są uwzględniane na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Ww. kryteria  mają jednakową wartość.
 • kryteria określone przez organ prowadzący w  Uchwale  Nr  XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie  określenia kryteriów  branych pod uwagę  na drugim etapie  postępowania  rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych    w publicznych szkołach podstawowych. Ww. kryteria mają  różną wartość.

 

Należy podkreślić, że do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej są przyjmowane dzieci (kandydaci) zamieszkali  na terenie  Miasta Ząbki (zgodnie z art. 131 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

W przypadku  większej liczby kandydatów spełniających ww. warunek (zamieszkanie na terenie Miasta Ząbki), niż liczba wolnych miejsc w  publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w art.131 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe - tzw. kryteria ustawowe. 

Poniżej w tabeli Nr 2  przedstawiamy Państwu informację o kryteriach określonych w ustawie oraz dokumenty które należy złożyć  w celu potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

 

Tabela nr 2

 

Lp.

 

Kryterium

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

 

Wielodzietność rodziny kandydata*

*Stosownie do  art. 4 pkt 42  ustawy z dnia 14  grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ilekroć  we wniosku  jest mowa  o wielodzietności  rodziny  - należy  przez to  rozumieć rodzinę wychowującą  troje i więcej dzieci

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

 

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

3.

Niepełnosprawność

jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

4.

Niepełnosprawność

obojga rodziców kandydata

 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)

Oryginały, notarialnie poświadczone kopie albo urzędowo poświadczone zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisy lub wyciągi z dokumentu  lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

5.

Niepełnosprawność

rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z  2017 r. poz. 697, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

 

W przypadku  równorzędnych  wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania  rekrutacyjnego lub jeżeli po  zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi  miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria  określone  w Uchwale                                 Nr XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie  określenie kryteriów  branych pod uwagę  na drugim etapie  postępowania  rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Poniżej w Tabeli nr 3  przedstawiamy Państwu informację o kryteriach oraz dokumenty, które należy złożyć  w celu potwierdzenia spełniania tych kryteriów:

 

Tabela nr 3

Lp

 

1

Kryterium

 

2

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

 

3

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

Oboje rodzice kandydata pracują zawodowo

 • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • zaświadczenie szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające naukę w trybie dziennym,
 • aktualny wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,
 • zaświadczenie wydane przez kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające podleganie w okresie składania wniosku rekrutacyjnego ubezpieczeniu społecznemu rolników
 

 

 

2.

Wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku, Miasta Ząbki jako miejsca zamieszkania przez:

 1. oboje rodziców kandydata
 2. jednego rodzica kandydata

 

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku lub kopia zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3)

 
 

 

 

 

3.

 

 

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego samego, wybranego przez rodziców publicznego przedszkola- dotyczy przedszkoli

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej samej szkoły- dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

 

 

Pisemne oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu drugiego dziecka do danej placówki

 

 

 

4.

 

Rodzice kandydata spełniają kryterium dochodu na osobę w rodzinie w wysokości 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(Dz. U. z  2017 r. poz. 1952)

 

Pisemne oświadczenie rodzica kandydata o spełnianiu kryterium dochodu na osobę w rodzinie

 

 

 

5.

Rodzice kandydata posiadają  dwoje dzieci

Kopie aktów  urodzenia dzieci

 

 

 

 

6.

 

 

Istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie- dotyczy przedszkoli

Kandydat mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, do którego prowadzona jest rekrutacja-

Pisemne oświadczenie rodzica kandydata o potrzebie zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie

 

Pisemne oświadczenie rodzica kandydata o miejscu zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, do którego prowadzona jest rekrutacja

 

 

Szanowni Państwo, informujemy, że na terenie Miasta Ząbki działają:

 • trzy publiczne przedszkola prowadzone przez Miasto Ząbki:

Publiczne Przedszkole Nr 1  „Zielony Dinek" ul. Dzika 36 oraz druga lokalizacja ul. Wyspiańskiego 22

Publiczne Przedszkole Nr 2 „Leśny Zakątek" ul. Prusa 3/5

Publiczne Przedszkole Nr 3 „Skrzat" ul. Westerplatte 1/11

 • osiem publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, które działają na podstawie wydanego przez Burmistrza Miasta Ząbki zezwolenia na prowadzenie publicznego przedszkola:

Publiczne Przedszkole American Kids College, ul. Piłsudskiego 152

Publiczne Przedszkole „ZOZOLAND", ul. Powstańców 70A

Publiczne Przedszkole "Marzenia do spełnienia", ul. 11-go Listopada 85

      Publiczne Przedszkole „Akademia Fantazji”, ul. Piłsudskiego 46

Publiczne Przedszkole „Przystań Elfów”, ul. Ks.Kuleszy 24

Publiczne Przedszkole „Wyspa Przygód”, ul. Powstańców 29

Publiczne Przedszkole „Lawendowa Marina”, ul. Powstańców 36

Publiczne Przedszkole „Akademia Odkrywcy”, ul. Powstańców 25

 • trzy publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Ząbki, w których to w roku szkolnym 2024/2025 będą funkcjonowały oddziały przedszkolne:

Szkoła Podstawowa Nr 2

Szkoła Podstawowa Nr 3

Szkoła Podstawowa Nr 5

 

Uprzejmie informuję, iż obecnie trwa budowa nowego dwunasto- oddziałowego przedszkola publicznego na ul. Batorego, a co za tym idzie trwa procedura zmiany sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Ząbki. Na początku roku 2025 wszystkie przedszkolaki z lokalizacji na ul. Wyspiańskiego 22 i ul. Prusa 3/5 zostaną przeniesione do nowego budynku, w którym będzie funkcjonowało Publiczne Przedszkole Nr 2 „Leśny Zakątek”. Dodatkowo na początku roku 2025 pozostanie w nowej placówce jeszcze około 125 miejsc dla nowych przedszkolaków, także tych 2,5 letnich. O wszelkich działaniach będziemy Państwa na bieżąco informowali.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zmian dostępne są w Publicznym Przedszkolu Nr 1 „Zielony Dinek” oraz w Publicznym Przedszkolu Nr 2 „Leśny Zakątek” oraz       w Referacie Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta (pokój 41), nr tel. 225109740.

 

Listę placówek, w których będzie prowadzona rekrutacja i do których będziecie Państwo składać wnioski o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 będzie dostępna po zalogowaniu do systemu formico w dniu 2 kwietnia 2024 r. Powyższe uwarunkowane jest tym, iż Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w terminie od 25 do 29 marca 2024 r. będą składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce. Po zebraniu tych deklaracji Dyrektorzy publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych przekażą do Urzędu Miasta Ząbki jaką ilością wolnych miejsc dysponują.

Szczegółowe informacje o ilości wolnych miejsc w poszczególnych rocznikach będą dla Państwa dostępne po zalogowaniu do systemu zabki.formico.pl.

 

 

Referat Oświaty i Polityki Społecznej

Urzędu Miasta Ząbki

 

 

 

 

logo ministerstfo edukacji narodowej     logo miasta ząbki     logo mazowiecki kurator oświaty      koło pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej     logo polskie radio dzieciom

logo chronimy dzieci       logo - co słychać      logo wolters kluwer

 

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny